Naskah Biantara tentang E-Learning


BIANTARA
Contoh naskah biantara (pidato )
Tema : Ilmu Pengetahuan
E-Learning
Asalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji sinareng sukur hayu urang panjatkeun kahadirat Allah SWT anu parantos maparinan rahmat tur kasehatan ka urang sadaya sangkan tiasa hadir di ieu patempatan. Solawat miwah salam mugia tetep dikocorgolontorkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ka para sahabatna, kulawargana tur kaurang sadaya salaku umatna. Amin.
Teu hilap sim kuring ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos masihan waktos kanggo cumarios dina ieu tempat. Sim kuring bade medarkeun materi ngeunaan salah sahiji kamajuan pengetahuan dina bidang pendidikan nyaeta sistem pembelajaran e-learning.
Hadirin, jaman kiwari kahirupan teh geus teu bisa dihindarkeun deui tina pangaruh globalisasi. Globalisasi mangaruhan hampir dina sagala bidang kahirupan. Salah sahiji conto nyaeta globalisasi ngeunaan kamajuan ilmu pengetahuan jeung teknologi anu ngadukung kana  bidang pendidikan. Nyaeta sistem pembelajaran elektronik.
Sistem pembelajaran elektronik atawa e-Learning nyaeta cara anyar dina proses diajar. E-learning mangrupa dasar perkembangan teknologi informasi sarta komunikasi. Kalayan e-learning, peserta ajar henteu perlu diuk di rohang kelas pikeun nyimak saban palajaran ti saurang guru sacara langsung. E-learning oge bisa nyingkat jadwal udagan wayah, pembelajaran leuwih ekonomis, sarta tangtu wae ngahemat waragad anu kudu dikaluarkeun ku hiji program studi atawa program atikan.
E-Learning mimiti diwanohkeun ku universitas Illinois di Urbana kalayan ngagunakeun sistem instruksi basis komputer anu ngaranna PLATO. Saprak harita, perkembangan E-learning ti mangsa ka mangsa nyaeta ti mimiti era CBT (Computer-based Training), mucunghul aplikasi e-learning anu leumpang dina PC atawa CD-ROM. Eusi materina aya dina wangun tulisan atawa multimedia dina format mov, mpeg, atawa avi. Teras mucunghul deui dina wangun LMS (Learning Management System) anu beuki dikembangkeun kana e-learning basis web. Basis web ieu ngamungkinkeun buku, majalah, sarta serat kabar jeung sagala eusi informasi beuki beunghar kalayan paduan multimedia , video streaming, sarta tampilan interaktif dina sagala rupa pilihan format data anu leuwih standar, sarta ukuranana leutik.
E-learning ngamudahkeun  interaksi antara peserta didik jeung bahan/materi, peserta didik kalayan dosen/guru/instruktur atawa sasama peserta didik. Peserta didik bisa silih babagi informasi sarta bisa ngakses bahan-bahan diajar saban waktu, ku kituna eta peserta didik bisa leuwih ngamantepkeun pangawasaanana ka materi anu dipelajari.
Dina sistem konvensional e-learning, paket palajaran anu ditepikeun ka siswa biasana ngagunakeun teknologi Internet. Di dieu siswa dibere bacaan sarta ngerjakeun pancen. Saterusna pancen dievaluasi ku guru. Jaman kiwari pamakeana biasa lewat jejaring sosial (social network) kawas blog, wiki, podcast sarta Second Life.
Dina e-learning, faktor kehadiran guru atawa pengajar otomatis jadi ngurangan atawa komo euweuh. Hal ieu disebabkan alatan anu nyokot peran guru nyaeta komputer sarta panduan-panduan elektronik anu dirarancang ku "contents writer", designer e-learning sarta pamrogram komputer. Ieu pisan anu jadi ciri has ti kakurangan e-learning anu henteu alus. Mangkana sistem ieu teh tetep bae masih miboga kaleuwihan sarta kakurangana. Tinggal kumaha urang sapinter-pinter makena pikeun kahadean.
Mung sakitu anu tiasa sim kuring sampekeun. Pamugia aya mangfaatna pikeun urang sadaya.  Hapunten bilih aya cariosan-cariosan anu kirang merenah. Hatur nuhun ka sadaya perhatosana.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb


magipost

No comments:

Post a Comment